Οδηγία 2012/19/ΕΕ
Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Οδηγία 2002/96/ΕΚ
Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Απόφαση 2005/618/EK
Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ
Απόφαση 2006/690/ΕΚ
Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ
Απόφαση 2006/691/ΕΚ
Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ
Απόφαση 2006/310/ΕΚ
Για τροποποίηση, με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ
Απόφαση 2008/385/ΕΚ
Για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ
Απόφαση 2005/717/ΕΚ
Για την τροποποίηση με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ
Απόφαση 2005/747/ΕΚ
Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Οδηγία 2008/35/ΕΚ
Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ
Οδηγία 2002/95/ΕΚ
Σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Οδηγία 2003/108/ΕΚ
Για τροποποίηση οδηγίας 2002/96 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην των ιδιωτικών κοικοκυριών
Οδηγία 2011/65
Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014)
Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.
ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α)
Τροποποίηση ΠΔ 117/2004
Απόφαση 2006/692/ΕΚ
Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ
ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α)
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 & 2002/96
ΥΑ αρ.οικ. 133480
Τροποποιηση ΠΔ 117/2004
Ν. 4257, ΦΕΚ 93/14-4-2014
Στο Ν. 4257, ΦΕΚ 93/14-4-2014, αναφέρεται ότι επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, η σύναψη σύµβασης µε εταιρείες που τηρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε αντικείµενο την περισυλλογή α) εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, και β) αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

1998_Energy efficiency increase used washing machines dishwashers_EN.pdf
1998_Pre-waste RUSZ reuse_EN.pdf
2003_WEEE – Quantities, Dangerous Substances and Treatment Methods_EN.pdf
2004_Waste Electrical Electronic Equipment Collection Trials Ireland_EN.pdf
2007_The Producer Responsibility Principle of the WEEE Directive_EN.pdf
2008_Review of Directive 2002-96 on WEEE – Final Report_EN.pdf
2010_Environmental LCA Study for Domestic Washing Machines_EN.pdf
2011_Benefits of Reuse – Case Study – Electrical Items_EN.pdf
2011_Environmental LCA Study – Household Washing Machines_EN.pdf
2011_Realising the Reuse Value of Household WEEE_EN.pdf
2012_Composition and Reuse Potential of Household Bulky WEEE in the UK_EN.pdf
2013_ ICT Solutions for Sustainable Lifestyles – Report_EN.pdf
2013_Electrical and Electronic Product Design – Product Lifetime_EN.pdf
2013_Electricals Circular Economy_EN.pdf
2013_The Value of Consumer Electronics for Trade-in and Resale_EN.pdf
2014_Generating Value for Business Through Sustainability_esap_EN.pdf
2014_Re-use of WEEE from Household Waste Recycling Centres_EN.pdf
2014_Switched on to Value_EN.pdf
2015_Electrical-Electronic Equipment Sustainability Action_EN.pdf
2015_WEEE Good Practice Collection and Treatment_EN.pdf
Collection and Handling of LCD Screens_EN.pdf
Collections at Designated Collection Facilities_EN.pdf
Communication Between Treatment Facilities and Their Stakeholders_EN.pdf
Contracts and Partnership Agreements_EN.pdf
Data Management and Reporting_EN.pdf
Ensuring Quality Reuse Collection Activity_EN.pdf
Health and Safety and Environmental Procedures_EN.pdf
Licensing and Regulations_EN.pdf
Raising Public Awareness of Recycling and Reuse_EN.pdf
Realising the Reuse Value of Household WEEE – Summary_EN.pdf
Reuse and Collection systems_EN.pdf
Reuse_EN.pdf
Traceability & Management Systems_EN.pdf
Treatment for Reuse_EN.pdf
Trialling Re-use Used EEE Leeds City Council HWRCs_EN.pdf
WEEE recovery UK-The Current Situation Road Ahead_EN.pdf