Η ανάπτυξη της εταιρείας μας και η εξέλιξη νέων υπηρεσιών είναι συνεχής και εστιασμένη στις ανάγκες σας. Μελετάμε το κάθε πρόβλημα, το αναλύουμε, βρίσκουμε την καλύτερη λύση και την εφαρμόζουμε. Στην συνέχεια βελτιώνουμε στα σημεία τις διαδικασίες και έτσι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε το καλύτερο.
Εγκατεστημένοι σε κομβικά σημεία της Ελλάδας, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας πανελλαδικά μέσω των εγκαταστάσεών μας ή σε συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες.
 • Αποκομιδή πάσης φύσεως απορριμμάτων
 • Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών, βιομηχανικών απορριμμάτων και ανακυκλούμενων υλικών
 • Μηχανική σάρωση οδών, εσωτερικών χώρων, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων
 • Πλύσιμο (εσωτερικά και εξωτερικά) κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων
 • Προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής απορριμμάτων στην πηγή
 • Προγράμματα συλλογής-μεταφοράς απορριμμάτων με ειδικά containers
 • Προγράμματα συλλογής πετρελαιοειδών από μαρίνες και λιμάνια
 • Μελέτη, κατασκευή και διαχείριση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
 • Εργασίες ύψους για σημεία μέχρι και 20 μέτρων ύψους
 • Μηχανική ή και χειρωνακτική αποψίλωση από οδούς, κήπους, πάρκα, εθνικά δίκτυα, προαύλια, κλπ.
 • Εργασίες απολύμανσης χώρων
 • Εργασίες γενικών καθαρισμών
 • Αποφράξεις δικτύων
 • Καθαρισμός φρεατίων και απομάκρυνση υγρών λυμάτων
 • Οργανωμένους καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων (Αρχαιολογικών χώρων, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων στάθμευσης (parking), στηθαία εθνικών οδών και αρτηριών, δημοτικών και κοινοτικών χώρων, κλπ.)
 • Εμπορία υλικών για ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, κλπ.)
 • Εμπορία παλαιών μετάλλων και scrap σιδήρου
 • Περισυλλογή και επεξεργασία Οχημάτων στο Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
 • Περισυλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 • Περισυλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων
 • Καταστροφές διαφόρων προϊόντων: ληγμένων τροφίμων, φαρμάκων, παιχνιδιών και γενικότερα μη εμπορεύσιμων προϊόντων
 • Αποξηλώσεις εγκαταστάσεων από ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία
 • Υπηρεσίες συμβούλου σε περιβαλλοντικά θέματα
 • Κατάρτιση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και εξυπηρέτησης κινητών χημικών τουαλετών