ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010)
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 4834/25-1-13
Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα – Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)
Απόφαση 2011/753/ΕΕ
Περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ
Νόμος 4280, ΦΕΚ 159 Α’ /8-8-2014
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών.Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
(Στο άρθρο 52 παρ. 4, προβλέπεται η δυνατότητα απόθεσης και επεξεργασίας ΑΕΚΚ από ΣΕΔ σε ανενεργά μεταλλεία και λατομεία).
Ν. 4030, ΦΕΚ 249 Α΄/25-11-2011
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (άρθρο 40: Θέματα σχετικά με απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ))
Ν. 4042, ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2012
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Relevant Links

1998_WasteCap Factsheet_EN.pdf
2003_Nemsitt hu Factsheet_EN.pdf
2009_Cost and Benefits of Reducing Waste in Construction – Cross Sector Comparison_EN.pdf
2009_Cost and Benefits of Reducing Waste in Construction – Masonry houses_EN.pdf
2009_Cost and Benefits of Reducing Waste in Construction -Small Residential block_EN.pdf
2009_Cost Benefits Reducing in Construction – Social housing refurbishment_EN.pdf
2010_Designing out Waste – Birmingham Schools Case Study – Report_EN.pdf
2010_Designing out Waste – Plymouth Hospital Case Study – Report_EN.pdf
2010_Designing out Waste – Southwark School Nottingham Case Study – Report_EN.pdf
2010_Designing out Waste on a Major Schools Project_Birmingham_EN.pdf
2010_Designing out Waste on a new Build Hospital Project – Plymouth – Case Study_EN.pdf
2010_Designing out Waste on a Primary School project – Nottingham Case Study_EN.pdf
2010_Designing out Waste Tool for Buildings – Quick Start Guide_EN.pdf
2010_Designing out Waste Tool for Buildings – Reference Guide_EN.pdf
2010_Designing out Waste Tool for Buildings Workbook_EN.pdf
2010_Designing out Waste Tool for Civil Engineering – Quick Start Guide_EN.pdf
2010_Designing out Waste Tool for Civil Engineering projects – User Guide_EN.pdf
2010_Designing out Waste Tool for Civil Engineering Workbook_EN.pdf
2010_DoWT-B – What is WRAP’s Disigning out Waste Tool for Buildings_EN.pdf
2010_DoWT-CE – What is WRAP’s Designing out Waste Tool for Civil Engineering_EN.pdf
2010_Sustainable Buildings and Construction in Africa_EN.pdf
2010_The Designing out Waste Civil Engineering Projects -Guide Reference Data_EN.pdf
2011_Implementing Designing out Waste in your Company_EN.pdf
2013_Built Environment – Circular Economy_WRAP_EN.pdf
2013_Housing Assessment_Final Report_EN.pdf
2014_Implementng Design for Resource Efficiency in Construction Projects_EN.pdf