ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α)
Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων.
Οδηγία 75/439/ΕΟΚ
Περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων
Οδηγία 87/101/ΕΟΚ
Για την τροποποίηση της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ