ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β/2.3.2007) Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων σύμφωνα με το ν. 2939/2001 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ.
ΚΥΑ 8197/90920 (ΦΕΚ 1883/Β/1-8-2013) Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα το Άρθρο 29 “Διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων”.
KYA 54461/1779/E.103 (ΦΕΚ 2500/B/4-10-2013) Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της υπ΄αρίθμ.9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (286 τ. Β’), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/2/ΕΕ “για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας” της Ευρωπαικής Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013.
2005/C 44/13 Ανακοίνωση της Επιτροπής Στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.
2006/340/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής Για την τροποποίηση της απόφασης 2001/171/ΕΚ με σκοπό την παράταση της ισχύος των όρων παρέκκλισης για τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων που θεσπίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2005/270/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής Για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.
2001/524/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής Σχετικά µε τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των προτύπων ΕΝ 13428:2000, ΕΝ 13429:2000, ΕΝ 13430:2000, ΕΝ 13431:2000 και ΕΝ 13432:2000 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.
2001/171/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής Για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.
1999/177/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής Σχετικά με την καθιέρωση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές παλέτες και κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης που καθορίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών.
1997/129/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής Για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών.
Οδηγία 2004/12/ΕΚ Τροποποίηση Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τον καθορισμό νέων ποσοτικών στόχων για την αξιοποίηση και ανακύκλωση κάθε επί μέρους υλικού των αποβλήτων των συσκευασιών και την πρόβλεψη της λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών.
Οδηγία 94/62/ΕΚ Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.